EL FEUDALISME I ELS PACTES DE VASSALLATGE
El naixement d’Occitània i Catalunya a l’Edat Mitjana europea
 Resumit en Occitan


Objectius
Partint dels continguts proposats de l’EN francesa i amb una voluntat de trencar el marc simbòlic i conceptual actual, es prenen estudis de cas (regionals o locals) que permetin teixir relacions entre territoris que en el passat va ser diferents a l’actual.

La idea és veure el paper de diferents comtats, ducats o marquesats i fins i tot reialmes, que ens permeten entendre millor el VASSALLATGE i l’aparició, transformació o progressiva pèrdua de diferents identitats culturals.


Calendari
Es planteja començar després de Tot Sants i fer-ho amb unes dues setmanes (aproximadament 6 sessions) amb la possibilitat d’allargar-ho fins l’arribada del Nadal. Del 30/11/2015 al 19/12/2015.


Proposta didàctica
Treballar en un mapa col·laboratiu entre 4 centres (col·legis de Perpinyà, Montpeller, Tolosa i Pau) en el qual els alumnes, dividits en grups d’uns 5 alumnes, hi aportarien informació després d’haver analitzat i treballat una fitxa preparada pels professors.

Tenim un conjunt aproximat d’uns 20 grups (48 alumnes Bressola = 10, 35 a Montpeller = 6, 10 a Tolosa = 2, 10 a Pau = 2). Cal consesuar un model de fitxa (cal saber quines tasques els volem fer per a posar-nos d’acord amb el objectius a avaluar i seguir) i els temes (cal tenir-ne 20) abans de treballar.

En principi proposem 5 tasques per fitxa per assegurar-nos que tots els alumnes del grup han participat. Les tasques haurien de ser de nivells variats si els grups són heterogenis pel que fa al nivell acadèmic.

La fitxa constaria, un cop escollits els temes, de documents (icònics o visuals, escrits,...) escollits pel professor que servirien per a respondre les 5 preguntes o tasques demanades a cadascun dels grups d’alumnes.

A partir de les tasques que han acomplert els alumnes proposen unes preguntes que pensen que els companys dels altres grups del projecte hauríen de poder respondre en un QCM global del projecte. La idea és que cada grup proposi almenys 5 preguntes i se n’esculli una per a tenir un qüestionari de 20 preguntes a completar de manera individual a la fi de la seqüència treballada.Avaluació i seguiment
La idea és treballar a partir de 3 nivells complementàris.
1. Autoavaluació del treball del seu grup de cada alumne a partir d’una rúbrica (podem fer que es faci un model acordat entre tots els alumnes o en proposem un els professors) després d’haver fet la tasca demanada de forma més o menys col·laborativa amb els seu grup.
2. Coavaluació dels treballs que els alumnes han de llegir dels altres grups a partir d’una rúbrica.
3. Avaluació individual a partir de respondre el QCM conformat amb les 20 preguntes proposades entre tots els grups d’alumnes.


Procediment i espais de treball
Aportar i modificar el que es cregui oportú en la proposta inicial durant l’estiu.
Proposta i elaboració de llistat de temes a tractar amb els grups durant l’estiu.
Trobada conjunta a l’inici del curs per a coordinar i aclarir objectius.
Formació, en cas necessari, dels professors participants per tal de garantir el començament del projecte a temps durant el mes de setembre.
Formació dels grups a cada centre i confirmació de les tasques a fer, quantitat de membres que cal tenir en compte per fer les fitxes.
Proposta de fitxes en “obert” i a revisió entre tots els professors del projecte durant el mes de setembre.
Preparació d’un espai virtual de treball comú: wiki de León Cordas i mapa col·laboratiu Google?
Buidat i retorn de dades de les rúbriques de coavaluació abans de Nadal (en principi per tancar el primer trimestre és probable que molts elements de l’avaluació no s’hagin acomplert ni acabat).